Deklaracja dostępności - Poradnia psychologiczna w Lidzbarku Warmińskim

Przejdź do treści

Deklaracja Dostępności
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lidzbarku Warmińskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Data publikacji strony internetowej: 2012-12-13
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-17
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
·  Niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
·  Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
·  dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 2020-09-17.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:
osoba do kontaktu: Ewa Wypych

e-mail: logopeda@poradnia-psychologiczna.warmia.info

telefon: 453-030-858
Procedura skargowo-wnioskowa
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich
Dostępność architektoniczna
Budynek poradni zbudowany został na początku dwudziestego wiekui nie posiada dostosowania dla osób niepełnosprawnych.
Do przedszkola prowadzą schody, które mają sześć stopni.
Nie posiadamy miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Nie ma przeszkód do wejścia z psem asystującym.
Nie mamy możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
Aplikacje mobilne
Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.


Wróć do spisu treści